Đây là trang web demo

cho Canary® Whistleblowing System, một dịch vụ của Integrity Asia.

Để hiểu cách vận hành của tờ đơn, vui lòng đến trang của tờ đơn. Để xem cách vào trang báo cáo, vui lòng chọn một trong ba mục sau để đăng nhập:

1) Như một Người Thổi Kèn với tài khoản riêng

Tên đăng nhập: Whistleblower
Mã đăng nhập: whistle
Email: demo+whistleblower@whistleblowing.link

2) Như một công ty với tài khoản riêng

Tên đăng nhập: Acme
Mã đăng nhập: password
Email: demo+acme@whistleblowing.link

 

3) Như một Người Thổi Kèn mới